Facebook Twitter
Jesteś tutaj: Co nowego w prawie » Wybierz swoją wersję Konstytucji RP

Wybierz swoją wersję Konstytucji RP


Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił trzy projekty nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Różnią się wizją systemu rządów.

Każda nich, mimo zasadniczych odmienności, ma na celu racjonalizację systemu sprawowania władzy w państwie i ograniczenie sfery dysfunkcjonalnych zjawisk, choć czyni to na różne sposoby.

Zaproponowano trzy wizje systemu rządów:

  1. parlamentarno-gabinetowy zracjonalizowany, w którym kompetencje dwuizbowego parlamentu i rządu są w miarę zrównoważone, a prezydent jest odseparowany od bieżących sporów politycznych i pełni funkcje wyłącznie reprezentacyjne,
  2. parlamentarno-gabinetowy z silną pozycją rządu i osłabioną rolą jednoizbowego parlamentu, oraz Prezydentem pełniącym funkcje reprezentacyjne,oraz
  3. prezydencki, w którym na czele rządu i całej administracji państwowej stoi Prezydent.

Cechą wspólną każdego tych z projektów jest utwierdzenie demokratycznego ustroju państwa, w którym władzę zwierzchnią sprawuje Naród, a działania organów władzy podejmowane są na podstawie i w granicach prawa. Oparciem dla całego porządku prawnego jest przyrodzona godność człowieka, która stanowi fundament praw Rzeczypospolitej.

Zasadnicze zmiany objęły również władzę sądowniczą. Oprócz dopuszczenia – na poziomie konstytucyjnym – sądownictwa międzynarodowego oraz zrównania ustrojowej pozycji Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, projekty Konstytucji nie przewidują istnienia Trybunału Stanu. Kompetencje Trybunału Stanu przejąć powinien Sąd Najwyższy.

Nad projektami pracował przez 2,5 roku zespół ekspertów w biurze RPO. Pozostałe postulowane zmiany to m.in.:

  • zmiany stanowienia prawa (zamiast dotychczasowych trzech czytań projektów w Sejmie ma być ich dwa);
  • wprowadzenie Rady Stanu, która ma przejąć funkcje obecnego Trybunału
    Konstytucyjnego, a ponadto ma badać konstytucyjność projektów ustaw;
  • ograniczenie liczby posłów do 300;
  • ograniczenie instytucji uprawnionych do inicjatywy ustawodawczej do 100 tys. obywateli i Rady Ministrów (w projekcie zakładającym istnienie Senatu inicjatywę miałby także Senat);
  • odstąpienie od instytucji referendum ogólnokrajowego.

Źródło: RPOCopyright © 2010 - 2014 Wolters Kluwer, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa