Facebook Twitter Goldenline Google plus Youtube
Jesteś tutaj: Studia prawnicze

Studia prawnicze: wszystko, o czym powinien wiedzieć student prawa!

Polecamy

03.10.2014
Co do zasady, wszelkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Znaczy to tyle, iż pomimo upływu terminu przedawnienia roszczenia te nadal pozostają wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem, jednakże po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od...Więcej…

17.10.2014
Kancelaria prawnicza CMS organizuje dla studentów IV i V roku prawa konkurs na glosę lub komentarz praktyczny do wybranego przez....Więcej…
15.10.2014
KRRP zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na pracę magisterską z zakresu wykonywania....Więcej…
08.10.2014
Studiujesz prawo, administrację lub europeistykę? Prawo europejskie to twój konik? A może po prostu chcesz sprawdzić swoją wiedzę w tej dziedzinie? .Więcej…
06.10.2014
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland zaprasza na XVI Prawnicze Targi Pracy, które odbędą się 14 października w Kampusie Głównym UW. .Więcej…

Prawo i Studia

15.10.2014
Nowe rozwiązania zapewnią szybsze i tańsze odzyskiwanie długów oraz ułatwią uznawanie i wykonywanie orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą tzw. środków....Więcej…
15.10.2014
W publikacjach zatytułowanych „ABC Prawa" staramy się wyjaśniać możliwie przystępnym językiem te pojęcia lub instytucje prawne, które występują w codziennym życiu....Więcej…
10.10.2014
Minister Sprawiedliwości podpisał 7 października rozporządzenie, na podstawie którego 1 stycznia 2015 r. odtworzonych zostanie 41 sądów rejonowych zniesionych w związku....Więcej…
(12 głos(y)(ów), średnia: 4.75 z 5)

Wekslowe zabezpieczenie roszczeń pracodawcy za mienie powierzone - Co to jest deklaracja wekslowa?

Spis treści
Wekslowe zabezpieczenie roszczeń pracodawcy za mienie powierzone
Zabezpieczenie wekslowe pracodawcy
Co to jest weksel in blanco?
Co to jest deklaracja wekslowa?
Jakie niebezpieczeństwa dla pracownika niesie wystawienie weksla in blanco?
Co oznacza klauzula bez protestu?
Jakie korzyści dla pracodawcy wynikają z wekslowego zabezpieczenia mienia powierzonego?
Wszystkie strony

Co to jest deklaracja wekslowa?


Deklaracja wekslowa jest umową stron zwaną także porozumieniem wekslowym, która wskazuje, w jaki sposób weksel in blanco powinien być wypełniony. Chodzi tu o określenie okoliczności uprawniających remitenta weksla in blanco (np. pracodawcę) do jego wypełnienia.

W przytoczonym na wstępie przykładzie deklaracji wekslowej, pracodawca uprawniony będzie do wypełnienia weksla własnego in blanco w „każdym czasie, w przypadku stwierdzenia niedoboru w powierzonym mieniu”. Gdy to nastąpi pracodawca będzie mógł:

  • wypełnić weksel - na sumę odpowiadającą ustalonej szkodzie oraz wpisać termin i miejsce płatności weksla;
  • wezwać pracownika do zapłaty tej kwoty w oznaczonym na wekslu terminie.

Jeżeli pracodawca nie określi terminu i miejsca płatności weksla, znajdą zastosowanie przepisy Prawa wekslowego, zgodnie z którymi weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem, natomiast w braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia weksla własnego uważa się za miejsce płatności.

Ważność weksla in blanco nie jest uzależniona od istnienia deklaracji wekslowej, która ma przede wszystkim znaczenie dowodowe. Deklaracja wekslowa ma istotne znaczenie i powinna być stosowana w praktyce. Zabezpiecza ona wystawcę weksla in blanco – pracownika, przed wypełnieniem weksla niezgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem. Nie zabezpiecza jednak pracownika przed puszczeniem weksla w obieg w drodze indosu, ale o tym poniżej.Copyright © 2010 - 2014 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa