Facebook Twitter
Jesteś tutaj: Studia prawnicze » Artykuły » Uniknij skreślenia z listy studentów!

Uniknij skreślenia z listy studentów!


Usunięcie ze studiów to sytuacja, której zdecydowana większość studentów pragnie uniknąć za wszelką cenę. Wiąże się z nią utrata uprawnień studenckich – m.in. pomocy materialnej, legitymacji studenckiej i zniżek komunikacyjnych. Często rzutuje ona na planach życiowych. Dowiedz się, w jakich okolicznościach możesz zostać skreślony z listy studentów i jak skutecznie możesz odwołać się od takiej decyzji.

Okoliczności skreślania z listy studentów


Okoliczności, w jakich student może zostać skreślony z listy studentów reguluje ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365). Ustawa rozróżnia obligatoryjne oraz fakultatywne możliwości usunięcia studenta z uczelni. Dziekan wydziału ma obowiązek usunąć studenta z uczelni, gdy ten nie podjął studiów lub zrezygnował ze studiów, nie złożył pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie do końca ostatniego etapu studiów lub został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. Student może zostać skreślony z listy studentów, kiedy nie będzie czynił postępów w nauce, nie uzyska zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie bądź nie wniesie opłat związanych z odbywaniem studiów.


Szczegółów szukaj w regulaminie


W każdym z tych przypadków podstawą prawną do podjęcia decyzji o skreśleniu studenta z listy z studentów musi być konkretny punkt z art. 190 Prawa o szkolnictwie wyższym. Dziekan wydziału nie może takiej decyzji argumentować przypadkiem wskazanym w regulaminie studiów. Na przepisy regulaminu lub umowy może powołać się w uzasadnieniu decyzji. Regulamin powinien doprecyzować jedynie okoliczności, kiedy student może zostać usunięty z danej uczelni, np. wskazać określony termin do kiedy student musi uzyskać zaliczenie roku.


Jeśli regulamin Twojej uczelni nie podaje konkretnej daty zaliczenia semestru lub roku, a Ty zostaniesz skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie indeksu, powołaj się na orzeczenie NSA z 18 marca 2009 r. (sygn. akt I OSK 1485/08). Wyrok stanowi, że termin złożenia indeksu nie może być ustalony w sposób dorozumiały. Dziekan wydziału nie może ustalić, że jest nim data zakończenia semestru, ustalona zarządzeniem rektora, jeśli żaden przepis regulaminu studiów nie odsyła do tego zarządzenia.


Tylko w drodze decyzji

Usunięcie studenta ze studiów może nastąpić tylko w formie decyzji administracyjnej wydanej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Taka decyzja musi zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Tylko decyzja, która zawiera te wszystkie elementy, jest prawidłowa. Jeśli stwierdzisz, że dziekan wydając decyzję, zapomniał o którymś z nich lub w sposób niejasny ją uzasadnił, poproś o jej uzupełnienie.


Odwołaj się!

Taka decyzja powinna zostać Ci doręczona niezwłocznie, listem poleconym. Poinformowanie o usunięciu z listy studentów przez pracowników dziekanatu i wywieszenie na kartki z taką informacją na tablicy ogłoszeń prawnie nie może rodzić skutku usunięcia Cię z uczelni.


Kiedy do Twoich rąk trafi pismo z niemiłą sentencją, że zostałeś skreślony z listy studentów, to koniecznie wnieś odwołanie. Masz na to 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie zaadresuj do rektora i zostaw w dziekanacie. W odwołaniu wskaż, że nie zgadzasz się z wydawaną decyzją. Postaraj się zanegować przesłanki materialne decyzji dziekana, które Twoim zdaniem mijają się z prawdą lub stanem faktycznym.


Studentem przestaniesz być dopiero, gdy decyzja o skreśleniu stanie się wykonalna. Stanie się tak, gdy otrzymasz negatywną decyzję rektora. W przypadku gdy nie złożysz odwołania, decyzja o skreśleniu z listy stanie się ostateczna po upływie 14 dni od jej otrzymania.


W przypadku studentów płacących za studia konsekwencje skreślenia precyzuje umowa zawarta z uczelnią. Oznacza to, że skreślenie nie zawsze musi oznaczać pozbawienie prawa uczęszczania na zajęcia czy automatycznie zwalniać z wnoszenia opłat za studia.

Wnieś skargę do sądu administracyjnego

Jeśli rektor podtrzyma decyzję dziekana, możesz ją zaskarżyć do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od jej otrzymania. Taką skargę możesz wnieść tylko w przypadku wyczerpania środków zaskarżenia albo po wezwaniu na piśmie do usunięcia naruszeń prawa.

Usunięcie z uczelni na wniosek studenta


Jeśli jesteś niezadowolony z jakości usług Twojej uczelni, to możesz złożyć rezygnację. Spowoduje ona, że zostaniesz skreślony z listy studentów. Dla studentów, którzy muszą uiszczać czesne, istotna jest data skreślenia. Ustawa nie precyzuje daty, od której student przestaje nim być. Przyjmuje się, że jest to data ziszczenia przesłanki skreślenia, a więc data złożenia rezygnacji. Jeśli nie chcesz stracić prawa do świadczeń pomocy materialnej, które zależą od posiadania statusu studenta, to w oświadczeniu wskaż inną datę.

Nieuczciwe uczelnie chcąc uzyskać dodatkowe opłaty mogą stosować praktykę opóźnienia wydania decyzji. W rezultacie student może otrzymać taką decyzję po kilku miesiącach od złożenia rezygnacji wraz z wezwaniem do zapłaty za miesiące, w których student zrezygnował z nauki, ale nie został oficjalnie skreślony. Jeśli chcesz ustrzec się takich nieuczciwych praktyk, złóż rezygnację na piśmie za potwierdzeniem odbioru na kopii i zażądaj niezwłocznego skreślenia z listy studentów.

Dominika RowińskaCopyright © 2010 - 2014 Wolters Kluwer, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa